BRI ภูมิใจคว้าผลการประเมิน CGR 5 ดาว ระดับ “ดีเลิศ” ประจำปี 2566

BRI ภูมิใจคว้าผลการประเมิน CGR 5 ดาว ระดับ "ดีเลิศ" ประจำปี 2566

    บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) หรือ BRI ผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบ ที่มุ่งมั่นพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อสังคมที่ดีอย่างยั่งยืน นำโดย นายสุรินทร์ สหชาติโภคานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า BRI ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นปีแรกที่บริทาเนีย ได้รับรางวัลสูงสุด ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่ดี Good Governance ภายใต้วิสัยทัศน์ “B The Goodness”  ให้ความสำคัญกับหลัก ESG มิติสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันเพื่อเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและเพิ่มมูลค่าให้กิจการ อันเป็นการขับเคลื่อนการปฏิบัติ สู่การเจริญเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืนในระยะยาว

โดยคะแนน CGR ประจำปี 2566 เป็นการสำรวจข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนจากมุมมองของนักลงทุนภายนอก ซึ่งใช้หลักเกณฑ์ในการประเมินโดยอ้างอิงตามหลักการกำกับดูแลกิจการของ Organization for Economic Cooperation and Development หรือ OECD ประกอบด้วย 5 หมวดหลัก ได้แก่ (1.) สิทธิของผู้ถือหุ้น (2.) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (3.) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (4.) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (5.) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บทความที่เกี่ยวข้อง

บริทาเนีย คว้ารางวัลจากเวที “Property Guru Thailand Property Awards 2023”

“บริทาเนีย” คว้ารางวัลอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น 2 โครงการรวด